Poradenská, posudková a školicí činnost

  • zpracování odborných posudků (posouzení stavu dřevin, jejich bezpečnosti, funkčního a estetického významu, návrh zabezpečovacích opatření a ošetření dřevin včetně doporučení vhodného technologického postupu)
  • zpracování znaleckých posudků (soudní znalec zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové jmenovaný rozhodnutím ze dne 6. 11. 2001 č.j. Spr. 2957/2001 pro základní obor zemědělství, odvětví zemědělská různá, specializaci zahradnictví, posuzování zdravotního stavu dřevin a ochrana krajinného rázu, dendrologie)
  • zpracování podkladů pro žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, vyřízení žádosti včetně možnosti zastupování žadatele ve správním řízení
  • školící činnost v oboru zahradnickém (převážně péče o dřeviny, řez dřevin včetně ovocných)
  • možnost zpracování podkladů pro žádost o poskytnutí finančního příspěvku z dotačních titulů se zaměřením na zeleň ve volné a urbanizované krajině

Reference, dokončené zakázky:

Doporučená literatura a jiné zdroje informací:

Vzdělávací příležitosti: